Projekt grantowy "Stawiamy na odnawialne źródła energii w regionie" finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju" realizowany przez Mazowiecką Fundację Wspierania Przedsiębiorczości 

https://www.facebook.com/Stawiamy-na-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii-w-regionie-108976411601851/?ref=pages_you_manage.

 

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”,  w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo  i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu  sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponowało LGD, to kwota 6 600 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

-  aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

-  rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał oceny propozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zaakceptował zmiany w LSR, o które wnioskowała LGD. Wstępnie ustalona wartość środków o jaką zostanie podwyższony budżet LSR w ramach 19.2 wynosi 456 000,00 euro czyli 2 056 560,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w bezpośredni sposób powiązane jest z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami lub zwiększoną wartością wskaźników obecnych, których osiągnięcie umożliwią zaplanowane na pierwsze półrocze 2022 roku nabory wniosków z następujących przedsięwzięć:

-  Premie na założenie działalności gospodarczej - konkurs;

-  Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru - konkurs;

-  Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – konkurs;

-  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – konkurs.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.plOperacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.

Wesołych Świąt

W dniu 22 sierpnia 2021 roku,

w wieku 38 lat, zmarł tragicznie

 

Ś.P. Starosta Płocki,

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Mariusz Bieniek

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie dnia 2 września 2021 roku o godz. 1200
w Bazylice Katedralnej w Płocku po czym nastąpi przewiezienie zwłok do grobu na cmentarz parafialny w Łętowie.

Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” zaprasza na pielgrzymko - wycieczkę

„Szlakiem Ojca Świętego”

w dniach 08-09 maj 2021 r.

Program wycieczki

 

"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. 

Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez

i są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."

 

Stowarzyszenie LGD "Razem dla Rozwoju" z ogromnym żalem zawiadamia, że w tragicznych okolicznościach

odszedł od nas wspaniały człowiek, założyciel i Prezes Lokalnej Grupy Działania - Mariusz Bieniek.

Zarząd, Rada Programowa oraz pracownicy biura składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. 

Do zobaczenia na drugiej stronie, Szefie.......

 

  

 

 

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 600 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” siedmiokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia rozpatrzyła 114 złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:

- Doposażenie wnętrza kościoła w ławki dla wiernych oraz obraz do ołtarza w Parafii p.w. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez NMP w Pepłowie, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego na kwotę 65 000,00 zł;

- Remont ścian budynku kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Wyszogrodzie na kwotę79 993,00 zł;

- Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Św. Floriana
w Orszymowie
na kwotę 51 239,00 zł;

- Remont więźby dachowej nad nawą główną i prezbiterium w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Blichowie na kwotę 89 305,00 zł;

- Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego na kwotę 77 512,72 zł;

- Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie na kwotę 80 786,33 zł;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie, ciąg pieszo- jezdny na kwotę    79 275,50 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne na kwotę 297 622,20 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck na kwotę 314 317,15 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w m. Brochów, Gmina Brochów na kwotę 313 800,10 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko na kwotę 313 644,51 zł;

- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 miejscowości Juliopol na kwotę 310 947,67 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km na kwotę 314 315,58 zł;

- Wyposażenie istniejącej bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejsca noclegowe poprzez zakup domków kempingowych na kwotę 94 551,68 zł;

- Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń na kwotę 300 000,00 zł;

- Budowa sali bankietowej "Leśny Zakątek" w celu aktywizacji osób z obszaru działania LGD na kwotę 271 000,00 zł;

- Rozwój usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn: urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu transportowego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy w istniejącej firmie na kwotę 122 517,00 zł;

- Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej firmy handlowej „EWA” na kwotę 242 000,00 zł;

- Zwiększenie konkurencyjności firmy RIBE Łukasz Rybicki poprzez inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy na kwotę 300 000,00 zł;

- Firma szkoleniowa o profilu cukierniczym "Słodki Fach" na kwotę 100 000 zł;        

- Świadczenie usług doradczych oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji wspomagających produkcję w gospodarstwach rolnych na kwotę 100 000,00 zł;

- Kwatery pracownicze najlepsze i jedyne na okolice na kwotę 100 000 zł;        

- Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-technicznego w celu podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 100 000 zł;

- Założenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe i rekreacyjne na kwotę 100 000,00 zł;

- Budowa nowoczesnych technologii światłowodowych na kwotę 100 000 zł;

- Wyposażenie punktu gastronomicznego na kwotę 100 000 zł;

- Założenie działalności gospodarczej w zakresie usług ogólnobudowlanych oraz rewitalizacji ogrodów na kwotę 100 000 zł;

- Utworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej świadczącej usługi najmu proekologicznych skuterów elektrycznych na kwotę 100 000 zł;

- Najlepsza, bo ekologiczna myjnia samoobsługowa, zawsze Twe auto umyć jest gotowa na kwotę 100 000 zł;

- Warsztat naprawczy maszyn i aut osobowych w miejscowości Radzanowo na kwotę 100 000 zł;

- Kwatery pracownicze innowacją na terenie Gminy Młodzieszyn na kwotę 100 000 zł.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.          

Szanowni Państwo, w piątek, 4 czerwca 2021 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" będzie nieczynne. Dzień ten został ustalony wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę (1 maja 2021 r.) na podstawie Art. 130 §2 Kodeksu Pracy. Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Mała Wieś
  • Spotkania członków LGD
  • Mała Wieś
  • Spotkania członków LGD
  • Radzanowo
  • Bodzanów
  • Wyszogród
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Wyszogród

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.