Partnerstwo Razem dla Rozwoju powstało w wyniku projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach tzw. Programu Pilotażowego Leader+ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o środki Uni Europejskiej i Rządu RP i stanowiącego wstęp do realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej w Polsce.
 
Celem projektu było stymulowanie, inwentaryzacja i wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, administracyjnie należących do gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo, a geograficznie obejmujących zlewnię rzeki Mołtawy i fragment doliny Wisły – Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cel ten był realizowany zgodnie z filozofią i metodologią Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ poprzez:
 • mobilizację ludności trzech gmin do aktywnego udziału w procesie rozwoju i promocji obszarów wiejskich;
 • utworzenie Lokalnej Grupy Działania z udziałem zarówno przedstawicieli trzech samorządów lokalnych, aktywnych organizacji na polu rozwoju lokalnego, jak również aktywnych i kreatywnych mieszkańców trzech gmin;
 • inwentaryzację potrzeb mieszkańców trzech gmin oraz stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tych gmin.
 
Zrealizowane w ramach projektu działania objęły m.in.:
 
■ przeprowadzenie konkursu „Bądź wizjonerem” obejmującego:
 
a) ankietę „Jaka wieś jutra?” - wśród grup mieszkańców: rolników, przedsiębiorców, pracowników sfery budżetowej, członków lokalnych stowarzyszeń, bezrobotnych, gospodyń domowych, określającą, jakim chcieliby oni widzieć swoje miejsce życia i co ich zdaniem należy zrobić, by to osiągnąć;
b) konkurs na esej (dla gimnazjów) oraz plastyczny (dla szkół podstawowych) Moja gmina za 10 lat, pozwalający na identyfikację najbardziej zaangażowanych i kreatywnych młodych przedstawicieli społeczności lokalnej;
 
■ szkolenia dla wybranych aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie: rozwoju i promocji przedsiębiorczości, aktywnych form zwalczania bezrobocia, zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego (uwzględniającego walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe), rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, przygotowywania i zarządzania projektami oraz innych tematów;
 
■ przeprowadzenie warsztatów stanowiących rozwinięcie wyników konkursu Bądź wizjonerem oraz wykorzystujących wiedzę nabytą w trakcie szkoleń;
 
■ ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania (LGD) spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów;
 
■ inwentaryzację przez LGD potencjału rozwojowego, lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju i barier dla rozwoju gmin;
 
■ opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa;
 
Opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem, w oparciu o który społeczności lokalne będą mogły inicjować, realizować i wspierać działania realizujące potrzeby rozwojowe każdej z gmin i całego ich wspólnego terytorium. Odnosi się ona do takich kwestii jak:
 • zastosowanie nowych informacji, know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich,
 • poprawa jakości życia na terenach wiejskich,
 • wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych gmin dla ich bardziej zróżnicowanego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego;
■ działania promujące ZSROW, adresowane do mieszkańców gmin oraz władz powiatowych i wojewódzkich.
 
Konferencja podsumowująca I etap projektuMłodzi laureaci konkursu plastycznego w jakże przyjemnej chwili wręczania nagród

 

Młodzi laureaci konkursu plastycznego w jakże przyjemnej chwili wręczania nagród
Obszar projektu objął trzy gminy powiatu płockiego, województwa mazowieckiego: Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo. Są to sąsiadujące ze sobą gminy, tworzące zwarty obszar w środkowo-wschodniej części powiatu płockiego o wspólnych cechach:
 
są to gminy typowo wiejskie – na ich obszarze brak jest miast;
 
są to gminy niewielkie - o relatywnie małej liczbie ludności – w sumie 21 721 mieszkańców, a jednocześnie dość gęsto zaludnione, co powoduje relatywnie silną antropopresję na środowisko naturalne;
 
● są to gminy rolnicze, brak jest w nich większych przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych;
 
● wszystkie trzy gminy znajdują się w strefie oddziaływania Płocka, co z jednej strony zwiększa ich mieszkańcom możliwości zatrudnienia, ale z drugiej stanowi negatywny bodziec dla rozwoju lokalnego (ze względu na wyrwanie wielu mieszkańców z ich środowiska i konkurencyjną dla lokalnych firm/instytucji ofertę gospodarczą i kulturalną ze strony firm/instytucji płockich);
 
● obszar tych trzech gmin stanowi w sumie 100% powierzchni zlewni rzeki Mołtawy, wspólnego i najistotniejszego, poza doliną Wisły w gminie Bodzanów, elementu ich środowiska naturalnego, o istotnych w skali powiatu walorach przyrodniczych.
 
Wszystkie trzy gminy łączy wspólna historia, m.in.:
 • przynależność ich ziem do historycznego Mazowsza Płockiego;
 • wspólny udział w walkach o niepodległość Polski, w tym w:
 • Powstaniu Styczniowym,
 • Wojnie Polsko – Bolszewickiej 1920 roku – pułk kawalerii, w którego szeregach znajdowali się mieszkańcy dzisiejszych gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo uczestniczył w m.in. w „Bitwie pod Górą”.
Łączy je także zbliżona struktura społeczna, z dużym udziałem społeczności rolniczej i wzrastającym udziałem i znaczeniem napływowej ludności pochodzenia miejskiego.
 
Najistotniejszymi powodami dla wspólnych działań mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich były:
 • wspólne cechy społeczno-ekonomiczne trzech gmin i wynikające z nich wspólne problemy związane z ich rozwojem;
 • ograniczony obszar i zasoby gmin wymuszające koordynację działań inwestycyjnych o charakterze przestrzennym;
 • wspólne sąsiedztwo aglomeracji płockiej (ok.150 tysięcy mieszkańców) i wynikające z niego możliwości gospodarcze;
 • dominacja dynamicznego rozwoju aglomeracji płockiej nad społeczno-ekonomicznym rozwojem trzech gmin;
 • zlewnia rzeki Mołtawy jako łącznik ekologiczny;
 • wspólna świadomość konieczności zachowania i kreatywnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Opracowanie wspólnej strategii miało pozwolić na integrację społeczności trzech gmin wokół wspólnych celów i wobec wspólnych zagrożeń, optymalizację wykorzystania ograniczonych zasobów i uzyskanie efektu synergii, a tym samym intensyfikację procesu rozwoju trzech gmin oraz na uniknięcie konfliktowych kierunków rozwoju sąsiadujących ze sobą gmin, znoszących pozytywne efekty działań prorozwojowych sąsiada lub wręcz szkodliwych dla niego.
Było ono praktycznym ćwiczeniem procesów demokratycznych (identyfikacja i uzgadnianie wspólnych interesów i działań, negocjowanie konfliktów) na poziomie ponadlokalnym.

W szkoleniach brali udział reprezentanci wszystkich pokoleńLeaderowe warsztaty: praca na planie zagospodarowana przestrzennego

Jednym z efektów projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego było ukonstytuowanie się Lokalnej Grupy Działania, wyłonionej spośród uczestników konkursu, szkoleń i warsztatów (lokalne partnerstwo publiczno – prywatne) oraz innych istotnych dla rozwoju obszaru LGD osób. Tak jak to zostało na wstępie powiedziane, w wyniku lokalnego rozgłosu, jaki uzyskał projekt, udział w LGD zadeklarowali też przedstawiciele dwóch graniczących gmin powiatu płockiego, dzielących cechy trzech pierwszych, czyli Małej Wsi i Wyszogrodu.
 
Lokalna Grupa Działania ukonstytuowała się w formie stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w dniu 17 marca 2006 roku. W wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę Razem dla Rozwoju, jako nawiązującą do projektu, który dał jej początek oraz trafnie oddającą ideę, która była powodem jej powstania.

Jedno z głosowań na zebraniu założycielskim Lokalnej Grupy Działania Razem dla RozwojuRodzinne zdjęcie członków-założycieli Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Spotkania członków LGD
 • Wyszogród
 • Z prac Zarządu LGD
 • Radzanowo
 • Spotkania członków LGD
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.