W dniu  czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano wyboru wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia Premie na założenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków odbywał się w dniach 12 – 26.04.2023 r. Limit dostępnych środków: 400 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Premie na założenie działalności gospodarczej (1/2023) - lista operacji zgodnych z LSR;

Premie na założenie działalności gospodarczej (1/2023) lista operacji wybranych;

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie procedury odwoławczej do wyboru i oceny operacji w ramach LGD "Razem dla Rozwoju" „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem PROW na lata 2014–2020 oraz art.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku wyboru, w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu (Wzór protestu - wersja Word). Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru. Wnioskodawca wnosi protest na ocenę i wybór operacji do zarządu województwa za pośrednictwem LGD "Razem dla Rozwoju".

                                                                                                                                                                                                                                                                 16.06.2023

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, ciepła przy rodzinnym stole,

radości w sercu, miłości i wszystkiego, co najlepsze

życzy

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Razem dla Rozwoju"

 

 

W dniu 3 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano wyboru wniosków grantowych złożonych w ramach przedsięwzięcia Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Nabór wniosków odbywał się w dniach 06 – 19.12.2022 r. Limit dostępnych środków: 325 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - lista operacji zgodnych z LSR;
Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
- lista operacji wybranych;

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie procedury odwoławczej do wyboru i oceny operacji w ramach LGD "Razem dla Rozwoju" „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem PROW na lata 2014–2020 oraz art.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku wyboru, w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu (Wzór protestu - wersja Word). Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru. Wnioskodawca wnosi protest na ocenę i wybór operacji do zarządu województwa za pośrednictwem LGD "Razem dla Rozwoju".

                                                                                                                                                                                                                                                                 10.02.2023

                           

 

Ogłoszenie nr 1/2023  -  Premie na założenie działalności gospodarczej (pobierz pdf)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Premie na założenie działalności gospodarczej

I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:  

Wnioski można składać od 12 kwietnia 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023r. do godziny 1400.

Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) i elektronicznej (excel i pdf) należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera
datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych  oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku. 

II. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji.

III. Forma wsparcia: 

Premia

IV. Wnioskodawca:

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w § 3 i 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
ze zm.).

V. Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej 

1. Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu             o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz Regulamin Rady.

2. Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

VI. Kryteria wyboru operacji 

Kryteria wyboru projektu znajdują się  na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji  LGD „Razem dla Rozwoju”        w ww. zakresie wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu  B III 1.4.  wniosku o przyznaniu pomocy. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.  

VII. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania 

Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50% możliwej punktacji, tj. min. 40 pkt. 

VIII.  Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami. 

IX. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR 

100 000,00zł – wsparcie udzielane formie premii

IX. Limit środków w naborze

100 000,00 EUR, co po kursie stałym 4,00 PLN/EUR stanowi 400 000,00 zł.

 UWAGA: limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

X. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej 

Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stonie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerami 575 225 871, 575 225 873 bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 - 2022 znajduje się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce LEADER 2014 – 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28.03.2023 r.

 

                    

 

Głównym celem zadania pn. "Edukacja ekologiczna drogą do ochrony środowiska" było podniesienie świadomości i pozyskanie wiedzy przez mieszkańców gmin członkowskich LGD "Razem dla Rozwoju" nt. zagospodarowania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych po roku 2020 oraz odnawialnych źródeł energii. Edukacją byli objęci poza młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, dorośli mieszkańcy gmin, w szczególności rodzice i nauczyciele. Działania informacyjne prowadzone w projekcie uświadomiły mieszkańcom wpływ właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko naturalne. Powyższy cel zadania został osiągnięty poprzez przygotowanie i wydruk dwóch broszur informacyjno-promocyjnych oraz rozdystrybuowanie ich na terenie objętym LSR.

Broszury wydano w nakładzie 4000 sztuk (po 2000 sztuk każda) i rozdystrybuowano do 7 Gmin Członkowskich.

 

na lata 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

                                 

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022,
a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 8 650 000,00 zł.

     Do 2021 roku rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

   Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje działań takich, jak:

- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

       W roku 2022 przeprowadzono nabory z następujących przedsięwzięć:

- Przedsięwzięcie 2.2.1 Premie na założenie działalności gospodarczej;

- Przedsięwzięcie 3.1.2 Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru;

- Przedsięwzięcie 3.2.1 Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

- Przedsięwzięcie 3.2.2 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

- Przedsięwzięcie 1.3.1 Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi (grant).

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” siedmiokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła 83 wniosków o przyznanie pomocy oraz 31 wniosków o powierzenie grantu.

W lutym 2023 roku zostanie ogłoszony ostatni już, w obecnej perspektywie finansowej, nabór wniosków w zakresie: Premie na założenie działalności gospodarczej.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.      

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy
i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.plOperacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12.12.2022 r.

W dniu 6 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju" w sprawie odwołania od decyzji Rady w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: "Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej". Nabór wniosków odbywał się w dniach 06 – 19.12.2022 r. Limit dostępnych środków w naborze - 325 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - wnioski zgodne z LSR;

Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - wnioski wybrane;

Protokół z posiedzenia Rady  

                                                                                                                                                                                                                                                                13.03.2023 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Radzanowo
  • Wyszogród
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Bodzanów
  • Radzanowo
  • Radzanowo
  • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.