brochow

Urząd Gminy Brochów
05-088 Brochów
Brochów 125
Tel./fax 22 725 70 03, 22 725 70 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.brochow.pl

Wójt: Piotr Szymański
Sekretarz: Wioletta Dobrowolska
Skarbnik: Krzysztof Dymkowski


Gmina Brochów to gmina wiejska, położona w środkowej części Polski, w środkowozachodniej części województwa mazowieckiego, w granicach powiatu sochaczewskiego. Łączna powierzchnia gminy wynosi 119,81 km2. Obszar gminy zamieszkuje 4319 mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi 36M/km2. Teren gminy podzielony jest na 22 sołectwa, w skład gminy wchodzi 31 miejscowości.

Ogólna charakterystyka gminy - stan na dzień 31.12.2014 r. (wg danych GUS)

  ogółem w skali powiatu w skali województwa
Powierzchni 119,81 km2 16.3 % 0,3 %
Liczba mieszkańców 4319 5,1 % 0,08 %
Gęstość zaludnienia 36 M/km2 116 M/km2 150 M/km2
Liczba miejscowości 31 13 % 0,4 %

Obiekty zabytkowe:

Na terenie gminy Brochów znajdują się następujące obiekty zabytkowe:

 • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha, fundacja w XII w.:
  • Kościół -wzniesiony w miejsce rozebranego w 1331 r. drewnianego kościoła, w stylu gotyku nadwiślańskiego. Początkowo budowla jednonawowa, o grubych murach wzmocnionych skarpami, bez gotyckiego sklepienia (obecne pochodzi z renesansu), gruntowna przebudowa w latach 1551-1561 r. prawdopodobnie wg projektu Jana Baptysty z Wenecji, jako obiektu gotycko -renesansowego. Zniszczony niemal doszczętnie podczas najazdu wojsk szwedzkich, odbudowany przez Olbrachta Adriana Lasockiego. Unikatowa budowla, łącząca charakter sakralny i obronny (miejsce chrztu Fryderyka Chopina). Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1005.
  • dzwonnica (czworoboczna) I poł. XIX w., odbudowana po zniszczeniach wojennych w 1929 r.
  • mur obronny XVI w. (odbudowany w latach 1925 -29 i 1946 -48)
 • kaplica cmentarna w Brochowie - Janowie I poł. XIX w . (odrestaurowana w latach 1946-1948), cmentarz z zabytkowymi nagrobkami
 • zespół dworsko -parkowy w Brochowie (z XVIII w.) -wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1231
 • zespół dworsko -parkowy w Tułowicach
  • dwór - klasycystyczny wzniesiony prawdopodobnie wg projektu Hilarego Szpilowskiego ok. 1800, wpisany do rejestru nr 1112. Po II wojnie światowej dwór popadł w ruinę, w latach -80 tych i 90 tych odbudowany przez prywatnego właściciela - nagrodzony przez Ministra Kultury i Sztuki za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy oraz Medalem Europa Nostra (prestiżową nagrodą europejską w dziedzinie ochrony zabytków). Dwór stanowi piękny przykład architektury dworskiej okresu klasycyzmu na ziemiach polskich.
  • park wpisany do rejestru pod numerem 1212,
 • budynek mieszkalny (chałupa -początek XIX w.) we wsi Górki Nr 13 -wpisany do rejestru pod numerem 9 z 1999 r.

Turystyka:
Korzystne warunki klimatyczno - przyrodnicze i walory krajobrazowe gminy Brochów stanowią podstawę do rozwoju turystyki. Od północy obszar gminy graniczy z rzeką Wisłą. W pasie nadwiślańskim jest strefą krajobrazu chronionego, objętego ochrona w ramach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny te posiadają korzystne warunki do rozwoju funkcji rekreacyjnej np. lokalizacji domków rekreacyjnych na działkach śródleśnych. Ważną dziedziną gospodarki w gminie Brochów staje się turystyka rozwijana w oparciu o szlaki turystyczne: motorowe, piesze, rowerowe, kolejki wąskotorowej - udostępniające walory przyrodniczo - krajobrazowe terenu. Dodatkowym atutem dla rozwoju turystyki jest brak na terenie gminy przemysłu, zakładów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery oraz emitujących hałas o poziomie przekraczającym normy.
Na terenie gminy działa 7 gospodarstw agroturystycznych w miejscowościach: Bieliny, Olszowiec, Wólka Smolana, Tułowice, Sianno, Piaski Duchowne, Andrzejów. Ponadto noclegi oferuje kemping „Osada Puszczańska PTTK” w Tułowicach oraz Moto–Przystań w Plecewicach nad Bzurą, w ramach której funkcjonuje przystań kajakowa, pole namiotowe i kampingowe, plaża, plac zabaw i boiska sportowe, oferująca m.in., organizację spływów kajakowych i różnych imprez plenerowych.

Do atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy należą:

 • zabytkowe zespoły dworsko –parkowe w Brochowie i w Tułowicach,
 • oznakowane szlaki turystyczne po Puszczy Kampinoskiej,
 • tory kolei wąskotorowej, która kursuje w celach turystycznych na trasie Sochaczew – Brochów - Wilcze Tułowskie
 • prywatne muzeum etnograficzne, chata wiejska i kolekcja sprzętów domowych w miejscowości Górki,
 • czysta rzeka Łasica i coraz czystsza Bzura oferujące wiele form rekreacji wodnej, a w szczególności spływy kajakowe, występujące rzadkie gatunki flory i fauny oraz liczne pomniki przyrody.

Formy ochrony przyrody:
Gmina Brochów położona jest w obszarze węzłowym Puszcza Kampinoska o znaczeniu międzynarodowym, wchodzącym w skład Sieci Ekologicznej ECONET-PL. Kompleks Parku łączy z Doliną Wisły korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Tereny gminy Brochów to również obszary mające istotne znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na terenie gminy Brochów występują liczne formy ochrony przyrody:

 • Kampinoski Park Narodowy,
 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • Dolina Środkowej Wisły (obszar specjalnej ochrony ptaków),
 • Kampinoska Dolina Wisły (specjalny obszar ochrony siedlisk),
 • Puszcza Kampinoska (specjalny obszar ochrony siedlisk i obszar specjalnej ochrony ptaków),
 • pomniki przyrody.

Gminy partnerskie 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Z prac Zarządu LGD
 • Z prac Zarządu LGD
 • Spotkania członków LGD
 • Wyszogród
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.