Dożynki Wyszogród plakat

Aktualne formularze wniosków (wersja 6z) w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI dostępne pod adresem:

http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/wdrazanie_programu/wdrazanie_programu/_formularz_wniosku_o1.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" informuje, iż w dniu 2 MAJA biuro LGD będzie NIECZYNNE.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju" wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 909 470,00 zł);

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 630 396,80 zł);

Małe projekty (limit dostępnych środków: 244 220,58 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 14 lipca 2014 r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Dwa egzemplarze wniosków wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „ Razem dla Rozwoju" przy ul. Rębowskiej 52 pok.3, 09-450 Wyszogród, w godz. 8.00 - 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, które zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Razem dla Rozwoju".

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 25 pkt. na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „ Razem dla Rozwoju" ul. Rębowska 52 pok.3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" informuje, iż w dniu 2 MAJA biuro LGD będzie NIECZYNNE.

W dniu 22 maja 2014 roku w Gościńcu „Legenda” w Wyszogrodzie przy ulicy Warszawskiej 12 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju”. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób.

Otwarcia obrad oraz powitania Członków Stowarzyszenia dokonał Prezes Zarządu Pan Mariusz Bieniek.

Po przyjęciu porządku zebrania, wyborze Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej, dokonano podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu. Następnie przedstawiono sprawozdania finansowe i merytoryczne, które obejmowało informację z przeprowadzonych naborów oraz zrealizowanych przez beneficjentów projektach. O wynikach przeprowadzonej kontroli, podczas której nie stwierdzono uchybień, poinformował Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Maryś Mieszkowski, wnioskując jednocześnie o przyjęcie uchwał dotyczących sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Zgodnie ze statutem, co cztery lata Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Prezesa oraz Członków Zarządu na kolejną kadencję. Obecni na spotkaniu Członkowie zgłosili swoich kandydatów do Zarządu oraz na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”. Wcześniej jednak podjęli uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu do ośmiu osób.

Prezesem Zarządu na kolejne cztery lata, w głosowaniu tajnym, został wybrany Mariusz Bieniek – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. W skład Zarządu weszli przedstawiciele pozostałych Gmin Członkowskich:

Michał Walerysiak – Gmina Czerwińsk nad Wisłą
Henryk Ruszczyk – Gmina Zakroczym
Zofia Fabisiak – Gmina Młodzieszyn
Mieczysław Józwiak - Gmina Bulkowo
Sylwester Ziemkiewicz - Gmina Radzanowo
Janina Głowacka - Gmina Bodzanów
Andrzej Barciński - Gmina Mała Wieś

Następnie, Prezes Zarządu Pan Mariusz Bieniek, podziękował wszystkim zebranym w imieniu własnym oraz całego Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków zakończono dyskusją o priorytetach działalności w 2014 roku, w której znalazła się również informacja o zbliżającym się, ostatnim w tym okresie finansowania, naborze wniosków.

Spotkanie informacyjne z ekspertami Urzędu Skarbowego Oddział w Płocku

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego organizuje w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek, godz. 10:00) bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień podatkowych. Seminarium odbędzie się w Wyszogrodzie w Centrum Kultury „Wisła” (ul. Rynek 1).

Do bezpłatnego uczestnictwa zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa – zarówno pracowników działów finansowo-księgowych, jak i właścicieli. Ekspertami i prowadzącymi spotkanie będą pracownicy płockiego oddziału Urzędu Skarbowego.

Szczegółowy zakres tematyczny będzie dotyczył:

 • Składania zeznań i deklaracji drogą elektroniczną (e-Podatki)
 • Zmian w podatkach VAT i dochodowym (obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.)
 • Kontroli podatkowej - tematy kontroli i zakres działania US w przypadku nieprawidłowości.

Forma spotkania jest otwarta, zatem zachęcamy uczestników do aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań. Eksperci w trakcie seminarium będą próbować rozwiązywać Państwa indywidualne problemy i wątpliwości.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać za pomocą załączonego formularza, który należy przesłać faxem lub e-mailem do Biura IGRP ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel./fax 24 364 99 89) oraz do Biura LGD ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel./fax 24 263 61 94).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

plakat spotkanie

ulotka europejski dzień sąsiada 2014 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Z prac Zarządu LGD
 • Bodzanów
 • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.